TOMOKO SATO
PORTFOLIO (Japanese/13 pages/PDF)

PORTFOLIO (English/13 pages/PDF)VIDEO (2 videos/YouTube)